SITE.RU

Ja'miyet salamatlig'i, dene ta'rbiyasi ha'm meditsinaliq informatika kafedrasi

Емлеу-диагностик жумыслары.


Окыу процесси, илимийжумыслары менен биргеликте кафедра агзалары базалык мекеме болмелеринде емлеу хам малахат берип барады. Кафедрамыз профессор-окытыушылар курамы халыкка хар дайым амелий жардем корсетип келмекте: маслахат кабылын откезеди, республика районларына барады, АШП хызметкерлери менен байланыста хамде №1 медициналык колледж коллективи менда. «Устаз-шакирт» традициясында катнасады. На кафедре с 2004-2005 жылдан баслап кафедрамызда «педиатрия» канийгерлиги бойынша клиник ординатурасы ислемекте, олардын устаз-мураббилери м.и.д. Мамбеткаримов Г.А., доцент Маткаримова А.А.

Клиникалык базамызга балалардагы хар кыйлы кеселлик стандарт диагностикасы хам емлеу стандарти киртилген.

30.05.-04.06.2016. кунлер аралыгында каф. Ассистенти Турдымуратова К. «Хеш ким мехир итибардан шетте калмасын» сурени астында Тахтакопир, Караозек, Шымбай хам Канлыкол районларына барып,наукас балаларды медициналык кориктен откерди.

Студентлерге

"БКП, факультет хам госпитал педиатрия ” кафедрасы РКТБМО 3 корпусынын на 1 –ши кабатында жайласкан , кафедрада 3 – 4 – 5 - 6 курс педиатрия, 4 курс медико- профилактика хам 4-5-6 курс емлеу иси факультетлеринин талабалары "БКП”, "Госпитал педиатрия”«Факультет педиатрия» ,"Клиник аллергология”, «Клиник гематология», «Кешиктирилмейтугын педиатрия», «Педиатрия» панлеринен билим алады.

Окыу жумыслары

Окыу жумыслары: Тастыйкланган «Жокары окыу орынларында шыпакер –улыума педиатр канийгелик таярлау стандартлары» на сайкес алыр барылады («Педиатрия»-14.00.09). Кафедрада отилетугын цикллардын окыу режелери хам дастурлери ЦОЛИУВ окыу режелери хам дастурлери тийкарында дузилген..

Панлер:

Госпитал педиатрия - 6 курс педиатрия факультети.

Клиник аллергология – 6 курс педиатрия факультети.

Клиник гематология – 6 курс педиатрия факультети.

Педиатрия – 6 курс емлеу иси факультети.

Педиатрия – 5 курс емлеу иси факультети.

Педиатрия – 4 курс емлеу иси факультети.

Педиатрия – 4 курс медико - профилактика факультети.

Фак. педиатрия – 4 -5 курслары педиатрия факультети.

Кешиктирилмейтугын педиатрия – 5 курс педиатрия факультети.

БКП – 3 курс педиатрия факультети.

Окыу процессии жылдан – жылга жетилисип атыр, заманагой хабар хам инновациалык технологиялар ендирилмекте, электрон окыулыклыклар таярланып атыр, окыу - методикалык колланбалар, жагдайлы маселелер, тест тапсырмалары таярланып атыр. Лекция хам амелий сабаклардын электрон вариантларынын презентациялары кенинен колланылып атыр, заманагой окытыу технологиялары колланылмакта: видеофильм, мультимедиа, муляжлар и х.т.б, булар сабак отиудин сыпатын асырмакта.


Руухыйлык хам агартыушылык ислери

2016-2017 оқыў жылы басында кафедраның Руўхыйлык ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша жыллық ис-режеси ислеп шыгылып тастыйықлынды. Кафедрада руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислерине жуўапкер етип ассистент Б.Генжемуратов бекитилди. Оқыў жылы даўамында режедеги ислер толық орынланыўы тәмийинленип келинбекте.


 

 

           

Илимий ислер

Кафедраның илимий изертлеў ислери: 

2016-2017- окыу жылында Филиал талабалары ушын кафедра тәрепинен 3 методик қолланбалар  баспадан шығарылған. Сондай-ақ  кафедра профессор оқытыўшылары тәрепинен Республика көлеминде 2 мақала ҳәм 9 тезис, шет еллерде 2 мақала ҳәм 5 тезис баспадан шықты.


Контакт маглуматлар

Контакт

Адресс: Нокис каласы А.Досназаровкошеси 108 ТашПМИ Нокис филиалы

тел: +998(61)2227621


Кафедра жумысшылары 

Акимова  Улмекен Оразбаевна
Тошкент Педиатрия Медицина Институти Нокис Филиалы
"Жамийет саламатлыгы, дене тарбиясы хам медициналык информатика” кафедрасы  баслыгы
 
 
 
 
 

Кафедра штаты:

· Альмуратов М - 1,0 – аға ассистент

· Тлеумбетова У - 1,0 ст. аға оқытыўшы

· Реймбергенова С. - 1,0 ст. ассистент

· Турсынбекова Н.- 1,0 ст. ассистент

· Генжемуратов Б- 1,0 ст ассистент

· Курбаниязов А- 1,0 ст ассистент

· Сабиров Ж- 1,0 ст- ассистент

· Кулымбетова С- 1,0 ст ассистент

· Тлемисова А- 1,0 ст ассистент

· Оразымбетова А- 1,0 ст- ассистент

· Бегжанова Г- 0,5 ст ассистент

· Кунназаров А- 0,75 ст- ассистент


КАФЕДРА ТАРИЙХЫ

1992-жылы «Улыўма ҳәм социал гигиена, ден саўлықты сақлаўды шөлкемлестириў» кафедрасы м.и.к. Т.М. Тлеумуратов басшылығында шөлкемлестирилген.

1995-жылы «Микробилогия ҳәм иммунология» кафедрасы менен биригип, «Микробилогия, улыўма ҳәм социал гигиена, ден саўлықты сақлаўды шөлкемлестириў» аты менен аталып жумыс жүргизген.

1997-жылдан баслап кафедраны м.и.д. А.Я. Кенжебаев басқарған.

Бир неше жыллар даўамында кафедрада илим докторлары, кандидатлар, ассистентлер жумыс ислеп атыр.

Кафедраның илимий нәтийжелери баспадан шығарылған 7 монография, 150 ден аслам илимий мақала, 20 методикалық көрсетпелеринде көрине алады.

Кафедраның илимий жуўмақ Қарақалпақстан Республикасы ден саўлықты сақлаў әмелиятына еңдирилип келмекте.

Сол жыллары профессор А.Я. Кенжебаевтың «Устюртский очаг чумы», «Кызылкумский очаг чумы», «Проблемы профилактики холеры в Республике Каракалпакстан» Т.И.Исмайловтың «Развитие системы здравоохранения в Республике Каракалпакстан», проф. Б.Жоллыбековтың «Изменение почвенного покрова и ландшафтов Южного Приаралья в связи с антропегенным воздействием» атамасындағы монографиялар баспадан шыққан.

Кафедра Ден Саўлықты Сақлаў министрлиги, суў машқаласы Институты, клиник ҳәм экспериментал медицина, Қарақалпақстан Илимий изертлеў Институты менен, мәмлекетлик санитария-эпидемиология бақлаў Республикалық орайы ҳәм медицина колледжлери қәнигелери менен бирге  жумыс алып бармақта.

Мәселен, Өзбекстан Республикасы Илимлер  Академиясы суў машқалалары институты лабораториясы баслығы Э.И. Чембарисов пенен бирге проф Л.Г. Константинова, м.и.к. А. Мадреимов, м.и.к. А.Б. Курбанов, б.и.к. К.М. Атаназаровлар авторлығы астында «Важнейшие проблемы водопользования и качество питьевой воды в Республике Каракалпакстан» атамасында ҳәм м.и.к. А.Б. Курбанов, м.и.к. А. Мадреимов, б.и.к. С.М. Мамбетуллаева, б.и.к. К.М. Атаназаров,  №1 Нөкис медицина колледжи кафедра баслығы  А.Ибрагимова, РМСЭБО бас врач орынбасары Г.Т. Ниязова, В.К. Абсаттарова, ТашПМИ НФ кафедра ассистенти Н.Н. Абдуллиналар авторлығы астында «Анализ распространенности острых кишечных инфекций в Республике Каракалпакстан» атамасындағы методик разработка баспадан шыққан.

2006-2007 оқыў жылында кафедра «Улыўма ҳәм социал  гигиена, ДССШ, балалар ҳәм жас өспиримлер гигиенасы, медицина социологиясы, медицина тарийхы ҳәм валеология» кафедрасы болып қайта дүзилди. Кафедраны м.и.к., Қарақалпақстан Республикасы бас санитар шыпакери А. Мадреимов басқарып, кафедрада ассистентлерден Д. Атаханова, Г. Ажиниязова, О. Шелепова, Ш. Юнусова, К. Косыбаева иследи.

2008-жылдан баслап кафедра «Гигиена, маркетинг ҳәм менеджмент» деп атала баслады. Сонын менен бирге профессор оқытыўшылардың да қурамы өзгерип, ассистентлер қатарына Г. Ниязова, В. Абсаттарова, А. Абдреймов ҳәм Д. Рустамовлар келип қосылды. Бул жылларда ассистентлерден Г.Ниязова ҳәм В. Абсаттаровалар медицина илимлери кандидатлық диссертациясын жақлап шықты. Кафедра профессор оқытыўшылары тәрепинен бир неше илимий мақалалар баспадан шығарылды.

Кафедрамыздың кейинги жыллардағы жетискенликлерине 2009-2011 жылларға мөлжеллеңген «Оценка уровня загрязнения окружающей среды в Республике Каракалпакстан и его влияния на здоровья человека» атамасында гранты болып, бул бойынша жумыслар режеде көрсетилген ўақытта әмелге асырылып атыр. Будан басқа, кафедра баслығы А. Мадреимов 2009 жылы декабрь айында «Эпидемиологические аспекты снижения острых диарейных заболеваний в условиях Приаралья» атамасында докторлық диссертациясын табыслы жақлап шықты. Усылай кафедрамыз филиалымыздың илимий потенциалынын жоқарылаўына сезилерли дәрежеде өз үлесин қосып келмекте.

2011-2012 оқыў жылынан баслап «Гигиена, маркетинг ҳәм менеджмент» кафедрасынан «Жәмийет саламатлығы ҳәм ден саўлықты сақлаўды басқарыў» кафедрасы болып қайта дүзилди.

Бул ўақытларда кафедраны м.и.к. Г.Т. Ниязова басқарып  кафедра ассистентлеринен Косыбаева К., Ш. Юнусова, Тлеумбетова У., Турсынбекова Н., Абдреймов А., Саипов Е. талабаларға билим берди.

2013- 2014 оқыў жылында кафедра қайтадан дүзилип «Жәмийет саламатлығы, ден саўлықты сақлаўды басқарыў ҳәм мийирбийкелик исинде басқарыў» деп аталды. Кафедраны м.и.к Жанибеков Ж.Ж басқарып, кафедра ассистентларинен м.и.к Хамраев А. К, б.п.д Мамбетуллаева С м.и.к Сейтбаев Ш, аға оқытыўшылардан Косыбаева К. К, Абсаметов Б, оқытыўшылар Реймбергенова С, Тлеумбетова У. Ж, Турсынбекова Н. К, Рейимбаева А, Ерниязова С, Бердимбетов Т, Турсымуратова С, Торемуратов П лар жумыс ислемекте.

2014- 2015 оқыў жылында кафедра қайтадан дүзилип «Жәмийет саламатлығы ҳәм ден саўлықты сақлаўды басқарыў» деп аталды. Ҳәзирги ўақытта кафедраны Реймбергенова С. басқарып, кафедра ассистентларинен м.и.к Хамраев А. К, аға оқытыўшы Абсаметов Б, оқытыўшылар Тлеумбетова У. Ж, Турсынбекова Н. К, Бердамбетов Д, Курбаниязов А., Айтжанова Н. лар жумыс ислемекте.

2015- 2016 оқыў жылында  кафедраны Реймбергенова С. басқарып, кафедра ассистентларинен оқытыўшылар Тлеумбетова У. Ж, Турсынбекова Н. К, Бердамбетов Д, Курбаниязов А., C, Кулымбетова лар жумыс ислемекте.

2016- 2017 оқыў жылында кафедра "Медициналык информатика" кафедрасы менен биригип "Жамийет саламатлыгы, дене тарбиясы хам медициналык информатика" кафедрасы деп аталды. Кафедраны ага ассистент У.Акимова баскарып келмекте. Бугинги кунде кафедрада ага ассистентлер М.Альмуратов, У.Тлеумбетова ассистентларден  Генжемуратов Б, Сабиров Ж, Турсынбекова Н,  Курбаниязов А,  Кулымбетова С, Тлемисова А, Оразымбетова А, Бегжанова Г, Кунназаров А лар жумыс ислемекте.

Saytimizda onlayn
Вывод списка посетителей.
banner 240x200px

Ko'p oqilg'anlar

Оценивание сайт

Оцените сайт [?]

Лучший
Неплохой
Устраивает ... но ...
Встречал и получше
Совсем не понравился